Muji Dodo

Muji_dodo

Press-out Dodo sculpture kit from Muji.

(via ianclaridge)