countdown font

Picture_2

Countdown font by swiss designer Megi Zumstein & Claudio Barandun.

(thank you peter)