I heart…

bigshirt_lovety_full

Yup. I <3 Typography.

(thank you @blogvotw)